Πρόγραμμα επιδότησης δημόσιων σταθμών φόρτισης ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ

Πρόγραμμα επιδότησης δημόσιων σταθμών φόρτισης ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ

Πρόγραμμα επιδότησης δημόσιων σταθμών φόρτισης ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ 768 500 editing

Το πρόγραμμα ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ στόχο έχει την επιδότηση και εγκατάσταση περισσότερων από 8000 δημόσιους προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι, θα τροφοδοντούνται από ενέργεια παραγμένη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ). Το πρόγραμμα τροφοδοτείται από το Ταμείο Ανκάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει προϋπολογισμό έργου 79.790.000€.

Το πρόγραμμα αφορά εμπορικές εταιρίες και ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοιν.Σ.Επ., κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος ΟΤΑ Α΄ & Β’ Βαθμού, επιχειρήσεις των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν απόφασης ευρωπαϊκής επιτροπής ή προβληματικές επιχειρήσεις.

Η διάρκεια των αιτήσεων είναι από 11/5/2023 έως 31/12/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ το σχετικό φυλλάδιο(pdf).