Επωνυμία:  MC CHARGERS I.K.E.

Διεύθυνση: 14 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0   ΤΚ: 57001 ΘΕΡΜΗ

Αριθμός ΓΕΜΗ: 151572704000

Εταιρικό Κεφάλαιο: 5.000 ευρώ

Εταιρικά Μερίδια: : 5.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας  1,00 ευρώ έκαστο

 

Εταίροι:

ΜΑΡΜΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ / ΚΑΤΕΡΙΝΗ/ ΛΕΖΙΝΣΚΙ 26/ Τ.Κ.:60100

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 31/ Τ.Κ.: 54250

Διαχειριστές: 

ΜΑΡΜΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ /Α.Δ.Τ.: ΑΚ437947/ Α.Φ.Μ.: 102095394

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ /Α.Δ.Τ.: ΑΚ892529/ Α.Φ.Μ.: 300727930